Koszyk

  

  Kominy hybrydowe "IZO"

  System kominowy HYBRYDA IZO oraz HYBRYDA IZO TURBO to rewolucyjne rozwiązanie w technice kominowej i absolutnie nowy produkt firmy Spiroflex. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie komina o unikalnych parametrach użytkowych. Kluczowym elementem komina jest najwyższej jakości, izostatycznie formowana rura ceramiczna.

  Najważniejsze właściwości nowego systemu:

  - uniwersalność, odpowiedni do kotłów gazowych, olejowych i na paliwa stałe, do kotłów nisko - i wysoko temperaturowych;

  - możliwość współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania oraz z kotłami kondensacyjnymi (komin hybrydowy IZO TURBO);

  - maksymalna temperatura spalin 600°C;

  - odporność na pożar sadzy;

  - cienkościenna rura ceramiczna o długości 1m i 0,66m;

  - gładka powierzchnia wewnętrzna, bardzo niska nasiąkliwość oraz obojętność na kwasowe produkty spalania;

  - szybki i prosty montaż dzięki zredukowanemu ciężarowi.

  ELEMENTY KOMINÓW HYBRYDOWYCH "IZO"

  Opis techniczny

  Komin IZO zbudowany jest z wewnętrznych rur izostatycznych, izolowanych otuliną z wełny mineralnej o grubości 40 mm i rur zewnętrznych wykonanych z blachy nierdzewnej. Cienkościenny wkład ceramiczny charakteryzuje się gładką powierzchnią, odporną na temperaturę spalin do 600°C, pożar sadzy oraz na działanie czynników agresywnych korozyjnie.

  Łączenie poszczególnych elementów komina odbywa się poprzez wewnętrzne spajanie wkładu ceramicznego kitem kwasoodpornym w połączeniu kielichowym, natomiast zespolenie zewnętrzne elementów zapewnia opaska. Tak wykonane połączenie zapewnia zarówno swobodny spływ skroplin jak i stabilność konstrukcji.

  Wyczystka zamknięta jest deklem “izo” odpornym na produkty spalania wszystkich rodzajów paliw, natomiast trójnik “izo” posiada odnogę pozwalającą na podłączenie czopucha kotła o wymiarze nominalnym przekroju komina.

  W ofercie znajdują się kominy w następującym typoszeregu:120/200,140/220,160/240,180/260 i 200/280.

   

  Przeznaczenie

  Idealne rozwiązanie do odprowadzania spalin (suchych oraz mokrych) z urządzeń na wszystkie rodzaje paliw; z kotłów gazowych, olejowych oraz na paliwa stałe, takie jak węgiel, miał węglowy czy eko-groszek (praca zarówno w nadciśnieniu, jak i podciśnieniu), przy maksymalnej temperaturze spalin do 600 °C. System montowany na zewnątrz budynku, umożliwiający podłączenie kotłów o średnicy czopucha od 100 do 200 mm.

   

  Instrukcja montażu

  Przed przystąpieniem do montażu komina “izo” należy wypoziomować podłoże, na którym posadowiony zostanie odskraplacz z płytą kotwową. Właściwy montaż poprzedzamy precyzyjnym określeniem miejsca połączenia czopucha z trójnikiem komina. Łączenie poszczególnych elementów odbywa się poprzez spajanie wkładu ceramicznego kitem kwasoodpornym, natomiast z zewnątrz łączymy poszczególne elementy opaską “izo” (warunek konieczny!!!).

  Przed nałożeniem kitu elementy ceramiczne odpylamy i zwilżamy wilgotną gąbką. Optymalna warstwa dla w/w spoiwa to 3mm. Nadmiar zaprawy usuwamy wilgotną gąbką. Połączenie elementów ceramicznych powinno zapewniać swobodny spływ skroplin. Montując kolejne odcinki komina musimy pamiętać o konieczności montowania wsporników i obejm, w odstępach około 2 m. Na szczycie komina montujemy ustnik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin i wkład kominowy podlega odbiorowi kominiarskiemu.

   

   

   

   

  System kominowy HYBRYDA IZO oraz HYBRYDA IZO TURBO to

  rewolucyjne rozwiązanie w technice kominowej i absolutnie nowy

  produkt firmy Spiroflex. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam

  na stworzenie komina o unikalnych parametrach użytkowych.

  Kluczowym elementem komina jest najwyższej jakości, izostatycznie

  formowana rura ceramiczna.

  Najważniejsze właściwości nowego systemu:

  - uni wer sal ność, od po wied ni do ko tłów ga zo wych, ole jo wych

  i na pa li wa sta łe, do ko tłów ni sko - i wy so ko tem pe ra tu ro wych;

  - możliwość współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania

  oraz z kotłami kondensacyjnymi (komin hybrydowy IZO TURBO);

  - maksymalna temperatura spalin 600°C;

  - odporność na pożar sadzy;

  - cienkościenna rura ceramiczna o długości 1m i 0,66m;

  - gładka powierzchnia wewnętrzna, bardzo niska nasiąkliwość

  oraz obojętność na kwasowe produkty spalania;

  - szybki i prosty montaż dzięki zredukowanemu ciężarowi.

  Opis techniczny

  Komin IZO zbudowany jest z wewnętrznych rur izostatycznych,

  izolowanych otuliną z wełny mineralnej o grubości 40 mm i rur

  zewnętrznych wykonanych z blachy nierdzewnej. Cienkościenny

  wkład ceramiczny charakteryzuje się gładką powierzchnią, odporną

  na temperaturę spalin do 600°C, pożar sadzy oraz na działanie

  czynników agresywnych korozyjnie.

  Łączenie poszczególnych elementów komina odbywa się poprzez

  wewnętrzne spajanie wkładu ceramicznego kitem kwasoodpornym

  w połączeniu kielichowym, natomiast zespolenie zewnętrzne

  elementów zapewnia opaska. Tak wykonane połączenie zapewnia

  zarówno swobodny spływ skroplin jak i stabilność konstrukcji.

  Wyczystka zamknięta jest deklem “izo” odpornym na produkty

  spalania wszystkich rodzajów paliw, natomiast trójnik “izo” posiada

  odnogę pozwalającą na podłączenie czopucha kotła o wymiarze

  nominalnym przekroju komina.

  W ofercie znajdują się kominy w następującym typoszeregu:

  120/200,140/220,160/240,180/260 i 200/280.

  Przeznaczenie

  Idealne rozwiązanie do odprowadzania spalin (suchych oraz

  mokrych) z urządzeń na wszystkie rodzaje paliw; z kotłów gazowych,

  olejowych oraz na paliwa stałe, takie jak węgiel, miał węglowy czy

  eko-groszek (praca zarówno w nadciśnieniu, jak i podciśnieniu), przy

  maksymalnej temperaturze spalin do 600 °C.

  System montowany na zewnątrz budynku, umożliwiający

  podłączenie kotłów o średnicy czopucha od 100 do 200 mm.

  Instrukcja montażu

  Przed przystąpieniem do montażu komina “izo” należy wypoziomować

  podłoże, na którym posadowiony zostanie odskraplacz

  z płytą kotwową. Właściwy montaż poprzedzamy precyzyjnym

  określeniem miejsca połączenia czopucha z trójnikiem komina.

  Łączenie poszczególnych elementów odbywa się poprzez spa ja nie

  wkła du ce ra micz ne go ki tem kwa so od por nym, na to miast z ze wnątrz

  łą czy my po szcze gól ne ele men ty opa ską “izo” (wa ru nek ko niecz ny!!!).

  Przed nałożeniem kitu elementy ceramiczne odpylamy i zwilżamy

  wilgotną gąbką. Optymalna warstwa dla w/w spoiwa to 3mm.

  Nadmiar zaprawy usuwamy wilgotną gąbką. Połączenie elementów

  ceramicznych powinno zapewniać swobodny spływ skroplin.

  Montując kolejne odcinki komina musimy pamiętać o konieczności

  montowania wsporników i obejm, w odstępach około 2 m.

  Na szczycie komina montujemy ustnik.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy komin

  i wkład kominowy podlega odbiorowi kominiarskiemu.

   

   

  Przy zamówieniu na kwotę powyżej 700 zł przesyłka GRATIS!

  Szybki kontakt

  P.P.H.U. MINAN

  ul. Letniskowa 30

  41-208 Sosnowiec

  tel. / fax.: +48 32 263 32 64

  UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

  Zrozumiałem